2017.09.030 งานบริการอบรมผู้ใช้เครน

Last updated: 23 ก.พ. 2565  |  7564 จำนวนผู้เข้าชม  | 


 
 
           "สวัสดีค่ะ" สำหรับเดือนกันยายนนี้ มาเข้าเรื่องสภาพอากาศส่วนอุณหภูมิในเดือนนี้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนภาคใต้จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับ ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก
          ในเดือนนี้ จะมากล่าวถึง วันประมงแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุนในการทำอาชีพประมง และเป็นที่ระลึก สร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพของชาวประมงไทย  
ประวัติความเป็นมา 
       จากการที่สหกรณ์ประมงสมุทรสาครได้ทำหนังสือ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2525 ถึงนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เสนอให้รัฐบาลกำหนดวันประมงแห่งชาติขึ้นเพื่อให้เป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพ และอาสาปกป้องประเทศทางด้านทะเล นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมน ตรีมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้พิจารณา ซึ่งได้มอบให้กรมประมงเป็นผู้รับเรื่อง เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรง นอกจากนี้สำนักเลขาธิการได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ราชบัณฑิตยสถานและกรมศิลปากรร่วมกันพิจาร ณาความเหมาะสมอีกด้วย
                 กรมประมงพิจารณาเห็นว่าอาชีพการประมงทะเล เป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงภัยจากอันตรายในน่านน้ำ และทำรายได้ให้แก่ประเทศชาติปีละหลายพันล้านบาท นอกจากนี้ยังช่วยทำหน้าที่แจ้งข่าวความเคลื่อนไหว ที่อาจเป็นภัยอันตรายแก่ประเทศให้ทางราชการทราบทันแก่เหตุการณ์ สมควรที่จะจัดให้มีวันสำคัญ เพื่อเป็นที่ระลึก เป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพ และเป็นการสนับสนุนอาชีพประมง ทั้งยังเป็นการช่วยเตือนใจคนไทยทั้งชาติ ให้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากร
       จบสำหรับคอลัมน์วันสำคัญๆ สาระดีที่เอามาฝากลูกค้าทุกท่านกันนะคะ เดือนหน้าก็มาติดตามวันสำคัญกันได้เช่นเคยคะ
 
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากเว็ป Kapook.com
ภาพจาก Google.com
 

งานอบรมผู้ใช้เครน

                                                                                           
         สำหรับในเดือนนี้ ขอนำเสนองานบริการด้านการอบรมผู้ใช้เครน 4ผู้ (ผู้บังคับปั้นจั่น, ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น, ผู้ยึดเกาะวัสดุ, ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น) ตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนด
 
ภาคทฤษฎี  
 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ชนิดของปั้นจั่น เชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก
 2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
 3. ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น
 4. ระบบควบคุมการทำงาน ระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณเตือน ระบบตัด
 5. การใช้สัญญาณมือ วิธีการผูกมัดและเคลื่อนย้าย การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
 6. การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาตามระยะเวลา
ภาคปฏิบัติ  
 1. ทดสอบการยกและการเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนด
 2. ทดสอบการให้สัญญาณ การผูก การมัด การยึดเกาะ
 3. ทดสอบการวางแผนการยกอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกัดน้ำหนัก

         กรณีผู้ผ่านการอบรมและทำงานมาแล้ว 2 ปี หรือเมื่อมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับปั้นจั่นในสถานที่ทำงาน หรือเมื่อมีการนำปั้นจั่นชนิดหรือลักษณะที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน จะต้องจัดให้มีการอบรมในหัวข้อ ดังนี้

 1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปั้นจั่น
 2. ทบทวนกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น
 3. ความปลอดภัยในการนำปั้นจั่นชนิดหรือลักษณะที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน
 • ภาคทดสอบ
 1. Pre-Test การทดสอบก่อนการฝึกอบรม, Post-Test การทดสอบหลังการฝึกอบรม
 2. คะแนนทดสอบต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจึงถือว่าผ่าน
บทลงโทษสำหรับ นายจ้างไม่จัดให้มีการอบรบหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น
     >> บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 53 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
   หลักสูตรที่บริษัทมีให้บริการ
          yes หลักสูตรอบรมผู้ใช้เครน 4 ผู้ 
                (ผู้บังคับปั้นจั่น, ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น, ผู้ยึดเกาะวัสดุ, ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น)
                ชั่วโมงการอบรม 18ชม. (3 วัน และ 2 วัน)
                ผู้เข้าอบรม 20 ท่าน/คอร์ส
          yes หลักสูตรอบรมผู้ใช้เครน แบบทบทวน หลังจากมีการอบรม 4ผู้ ไปแล้ว 2 ปี
                ชั่วโมงการอบรม อย่างน้อย 3ชม. (1 วัน)

                ผู้เข้าอบรม 20 ท่าน/คอร์ส
 
    หากลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้ตามนี้ 0-3857-0470-3 หรือติดต่อโดยตรง     
         คุณอาณดา  ศรีกตัญญู 09-8824-6873
         คุณนิตยา  ฤทธิคำหาร 09-2254-8185
 

ผลงานของบริษัท

    
          บริษัท ไทแทน เซอร์วิส จำกัด มีงานบริการตรวจเช็ครอก และเครนไฟฟ้า แบบเหมาๆ รายปี, งานบริการเทสโหลด และออกเอกสารรับรอง ปจ.1, งานซ่อมเครน, โมดิฟายส์ งานอบรมการใช้งานเครนแบบทบทวน และ 4 ผู้, และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับรอก เครนไฟฟ้า และได้นำรูปตัวอย่างผลงานบางส่วนมาให้ได้ดูกันนะคะ 
            
อบรมการใช้งานเครนไฟฟ้า 4 ผู้ 2 วัน
(ผู้บังคับ, ผู้ให้สัญญาณ, ผู้ยึดเกาะวัสดุ, ผู้ควบคุม)
ที่หน้างาน ระยอง
 
 
         บริษัท ไทแทน เซอร์วิส ก็ขอแสดงความขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูง ที่ได้ไว้วางใจสินค้า และบริการของเรา ให้โอกาส และสนับสนุนเราด้วยดีตลอดมา ขอยืนยันว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ประทับใจหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการบริการหลังการขายของทางบริษัทฯ ของเราตลอดไปคะ
           ลูกค้าท่านใดที่กำลังจะมีการต่อสัญญาบริการ หรือมองหาอุปกรณ์เกี่ยวกับรอก เครนไฟฟ้าให้นึกถึงบริษัทฯ เรายินดีให้คำแนะนำ และปรึกษาฟรี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ไทแทน เซอร์วิส จำกัด ที่อยู่ 1/19 หมู่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 หรือ โทรเบอร์ 0 3857 0470-3 และ แฟกซ์ 0 3857 0474 และอีเมล์ titanservice@live.com ค่ะ

แล้วกลับมาพบกันใหม่ฉบับ เดือนตุลาคม 2560 "สวัสดีค่ะ" 
 

TITAN'S GROUP COMPANY

TITAN SERVICE CO.,LTD.
1/19  Moo 1 Pimpa, Bangpakong,
Chachoengsao 24180
e-mail  :  titanservice@live.com
web site  :  
www.titanservice.co.th
https://www.facebook.com/www.Titanservice.co.th
                                                                                                             

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้