ทำไมถึงต้องอบรม ก่อนการใช้งานรอก และเครนไฟฟ้า
ผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรม มักเรียนรู้จากการจดจำ จากประสบการณ์ ทำให้ตัดสินใจผิดพลาด และเกิดความเสียหาย การเพิ่มทักษะความรู้ และความสามารถในการตัดสินใจ สามารถป้องกันการสูญเสีย และลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้
 
อุบัติเหตุส่วนใหญ่กว่า 88% เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งาน การเรียนรู้
วิธีการใช้งานรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้าอย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
 
ข้อกำหนดของกฎหมาย
ประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ แก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทํางานเกี่ยวกับ ปั้นจั่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หลักสูตรการฝึกอบรมและวิทยากรฝึกอบรมที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นายจ้างจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรม พร้อมรายชื่อ วิทยากรเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงาน ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
 
หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า 4 ผู้  (ปั้นจั่น)
 ใช้เวลาอบรมภาคทฤษฎี ทั้งหมด 9 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติทั้งหมด 3 ชั่วโมง
ประกอบด้วยทั้งหมด 4 หลักสูตรย่อยตามกฎหมาย
1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า (ปั้นจั่น)
2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า (ปั้นจั่น) และผู้ยึดเกาะวัสดุ
3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้รอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า (ปั้นจั่น)
4 หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า (ปั้นจั่น)
 
หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับรอก และเครนไฟฟ้า (ปั้นจั่น)
ใช้เวลาอบรมทั้งหมด 3 ชั่วโมง
ให้มีการอบรมทบทวน เมื่อเกิดกรณีหนึ่งใด กรณีหนึ่งขึ้น ดังนี้
1. เมื่อผู้ผ่านการอบรมและทํางานมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี
2.เมื่อมีสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้นหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับเครนไฟฟ้า(ปั้นจั่น)ในสถานที่ทํางาน
3.เมื่อมีการนําเครนไฟฟ้า(ปั้นจั่น) ชนิดหรือลักษณะที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน
หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า 4 ผู้
หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า 4 ผู้
(ภาคทฤษฎี)
หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า 4 ผู้
(ภาคปฏิบัติ)
Powered by MakeWebEasy.com