ทำไมรอก และเครนไฟฟ้า ต้องได้รับการรับรอง ปจ.1 ก่อนถึงจะใช้งานได้
เพราะรอก และเครนไฟฟ้า เป็นเครื่องจักรที่มีการเกิด อุบัติเหตุค่อนข้างสูง จึงต้องได้รับการควบคุมตามกฎหมาย
ตามประกาศของกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน
 
 
 
ข้อกำหนดของกฏหมาย
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ 49 นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบและการตรวจสอบการติดตั้งปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตโดยวิศวกรก่อนการใช้งาน และจัดทำรายงานการตรวจสอบและการทดสอบ ซึ่งมีลายมือชื่อวิศวกรรับรอง เก็บไว้ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ในกรณีที่มีการหยุดใช้งานปั้นจั่นตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่นายจ้างต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 50 นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งตามประเภทและลักษณะของงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
 
 
ความถี่ในการทดสอบ เพื่อออกหนังสือรับรองให้กับเครนไฟฟ้า (ปจ.1)
พิกัดยก 1-3 ตัน ตรวจปีละ 1 ครั้ง
พิกัดยก 3 ตันขึ้นไป ถึง 50 ตัน ตรวจทุกๆ 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง
พิกัดยก 50 ton ขึ้นไป ต้องตรวจทุกๆ 3 เดือน
เครนหยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ให้ทดสอบใหม่ก่อนการใช้งาน
 
 
ขั้นตอนการทดสอบเครนไฟฟ้า
1.ถ่ายรูปเครน และ  ถ่ายรูปวิศวกรขณะควบคุมการทดสอบ
2.วัดค่าตัวเลขความแอ่นของตัวเครน ขณะไม่มีก้อนโหลด (Deflection Test)
3.ใส่ก้อนโหลดตามที่กำหนดไว้ ให้ยกจากพื้นขึ้นไป 15 cm ทิ้งไว้15นาที
4.วัดค่าตัวเลขความแอ่นของตัวเครน ขณะมีก้อนโหลด (Deflection Test)
5. และทดสอบการไหลของเบรก
Powered by MakeWebEasy.com